دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/کنترل پیچشدر ساختمانهاي نامتقارن به کمک میراگردهای جرم تنظیمی 69صفحه

سمینار کارشناسی عمران,کنترل پیچشدر ساختمانهاي نامتقارن,کنترل پیچشدر ساختمانهاي نامتقارن به کمک میراگردهای جرم تنظیمی
کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود فایل سمینار کارشناسی عمران/کنترل پیچشدر ساختمانهاي نامتقارن به کمک میراگردهای جرم تنظیمی 69صفحه را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید.

ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﯿﭽﺶ اﺳـﺖ    .      ﺗـﺎﮐﻨﻮن راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر    ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ اﺛﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .    ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﺳـﺎزه ﻫـﺎ     اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻌﺘﺒـﺮي در  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﻟﺰﻟﻪ دارد .     ﻣﯿﺮاﮔﺮﺟﺮﻣﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﯾﮏ زﻟﺰﻟﻪ ﺑـﻪ     ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺿﻮع  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .     ﻫـﺪف اﯾـﻦ ﺳـﻤﯿﻨﺎر ﺟﻤـﻊ آوري و        دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاﮔﺮﻫﺎي ﺟﺮﻣـﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﻮﻧ    ﺪه ﺑـﺮاي ﮐﻨﺘـﺮل ﭘـﯿﭽﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  …

 • پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز - - 55 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

  پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز - - 55 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش را مشاهده و در…

 • دانلود پایان نامه بررسي رباتها صنعتي و مشخصات آنها در جوشكاري

  دانلود پایان نامه بررسی رباتها صنعتی و مشخصات آنها در جوشکاری کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پایان نامه بررسي رباتها صنعتي و مشخصات آنها در جوشكاري را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود پایان نامه…

 • دانلود پایان نامه هنر

  دانلود پایان نامه هنر,دانلود ,پایان نامه, هنر,هاگريت,مگريت,دالي کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پایان نامه هنر را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود پایان نامه هنر               فرمت فايل :…

 • بررسی رابطه ای کارتیمی و چابکی سازمان

  کارتیمی+چابکی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل بررسی رابطه ای کارتیمی و چابکی سازمان را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. بررسی رابطه ای کارتیمی و چابکی سازمان - اهمیت ضرورت انجام پژوهش کشور ما ایران یکی از…

 • گزارش کار بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي

  گزارش کار بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل گزارش کار بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. گزارش کار بي احتياطي در انجام وظيفه پزشكي فرمت…

 • جزوه درسی انرژی بیومس یا زیست توده (44 ص)

  جزوه درسی انرژی بیومس یا زیست توده Biomass Energy کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل جزوه درسی انرژی بیومس یا زیست توده (44 ص) را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. جزوه درسی انرژی بیومس یا زیست توده…

 • شبیه سازی مقاله ی Online tuning fuzzy PID controller using robust extended Kalman filter

  Fuzzy, PID controller ,Extended Kalman filter , شبیه سازی مقاله , Robust extended Kalman filter , Real time کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل شبیه سازی مقاله ی Online tuning fuzzy PID controller using robust extended Kalman filter را مشاهده و…

 • ترجمه مقاله PROPEL Power and Area-Efficient Nanophotonic_3

  PROPEL Power and Area-Efficient Nanophotonic کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل ترجمه مقاله PROPEL Power and Area-Efficient Nanophotonic_3 را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. ترجمه مقاله PROPEL Power and Area-Efficient Nanophotonic_3 ترجمه مقاله PROPEL Power and Area-Efficient…

 • بررسی نقش مدیریت آموزشی درتوسعه کارآفرینی درآموزشکدههاي فنی وحرفهاي سما

  مقاله کارآفرینی, توسعه کارآفرینی, سما کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل بررسی نقش مدیریت آموزشی درتوسعه کارآفرینی درآموزشکدههاي فنی وحرفهاي سما را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. بررسی نقش مدیریت آموزشی درتوسعه کارآفرینی درآموزشکدههاي فنی وحرفهاي سما…

 • دانلود مقاله تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

  رفتار کارکنان,میزان رضایتمندی,ارباب رجوع,دانلود مقاله تاثیر رفتار کارکنان,رضایتمندی ارباب رجوع کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود مقاله تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود مقاله تاثیر رفتار کارکنان…

 • دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – قرآن در قرآن

  دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – قرآن در قرآن,دانلود جدید پایان نامه رشته علوم قرانی – قرآن در قرآن,دانلود برای اولین بار پایان نامه رش کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – قرآن در…

 • پاورپوینت ورزش تکواندو - 37 اسلاید

  کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پاورپوینت ورزش تکواندو - 37 اسلاید را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پاورپوینت ورزش تکواندو - 37 اسلاید                 معنی لغوی تکواندو تکواند و…

 • پایان نامه بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری

  پایان نامه : بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری, پایان نامه ,بررسی, نحوه ,تاثیر تشویق ,در, افزایش یادگیری کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پایان نامه بررسی نحوه تاثیر تشویق در افزایش یادگیری را مشاهده و در صورت نیاز آن…

 • دانلود پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

  کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. دانلود پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی…

 • مقاله بررسیهای اپیدمیولژی

  مقاله , بررسیهای , اپیدمیولژی , دانلود , رایگان , مقاله , آماده کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل مقاله بررسیهای اپیدمیولژی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. مقاله بررسیهای اپیدمیولژی اپیدمیولژی مطالعه عوامل موثر در توزیع…

 • اطلاعات شهرها و کشورها

  اطلاعات,شهرها,جغرافیا کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل اطلاعات شهرها و کشورها را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. اطلاعات شهرها و کشورها تخت جمشید تخت جمشید آثار باقیمانده ارگ و کاخ داریوش اول هخامنشی است،که پس از گذشتن…

 • پژوهش: بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران

  فناوری اطلاعات, چابکی سازمان, دیدگاه مدیران کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پژوهش: بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و چابکی سازمان از دیدگاه مدیران را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پژوهش: بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و…

 • پله و سطوح شیبدار

  معماری,عناصر و جزئیات, پله و سطوح شیبدار کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پله و سطوح شیبدار را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پله و سطوح شیبدار 82 صفحه پله و سطوح شیبدار ... دریافت فایل

 • فصل 2 ریاضی سوم دبیرستان+دوم دبیرستان

  ریاضی , ریاضی سوم کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل فصل 2 ریاضی سوم دبیرستان+دوم دبیرستان را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. فصل 2 ریاضی سوم دبیرستان+دوم دبیرستان به نام خدا PDFفصل 2 ریاضی سوم دبیرستان (تابع…

 • غده تیروئید 11ص

  کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل غده تیروئید 11ص را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. غده تیروئید 11ص                   غده تیروئید 11ص دریافت فایل ... دریافت فایل

 • كاربرد الگوريتم ژنتيك براي حل مساله پوشش حداكثر

  الگوريتم ژنتيك , مساله پوشش حداكثر , مكان يابي کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل كاربرد الگوريتم ژنتيك براي حل مساله پوشش حداكثر را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. كاربرد الگوريتم ژنتيك براي حل مساله پوشش حداكثر…

 • تحقیق اماده با موضوع افزودنیهای غذایی - 6 صفحه فایل ورد

  مقاله افزودنیهای غذایی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل تحقیق اماده با موضوع افزودنیهای غذایی - 6 صفحه فایل ورد را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. تحقیق اماده با موضوع افزودنیهای غذایی - 6 صفحه فایل ورد…

 • بانک اطلاعات شرکت های فعال در حوزه فرش و موکت وصنایع وابسته

  بانک اطلاعات ,شرکت های فعال, در حوزه فرش و موکت ,وصنایع وابسته , کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل بانک اطلاعات شرکت های فعال در حوزه فرش و موکت وصنایع وابسته را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید.…

 • دانلود کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) با الگوریتم سیستم ایمنی (AIS) و الگوریتم جستجوی ممنوعه (tabu search)

  دانلود کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) با الگوریتم سیستم ایمنی (AIS) و الگوریتم جستجوی ممنوعه (tabu search) کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل دانلود کد متلب حل مساله فروشنده دوره گرد (TSP) با الگوریتم سیستم ایمنی (AIS) و…

 • میکروب شناسی میکروبیولوژی

  میکروب,شیمی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل میکروب شناسی میکروبیولوژی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. میکروب شناسی میکروبیولوژی 14 ص آشنایی با رشته میکروب شناسی ( میکروبیولوژی ) وقتی که از پشت میکروسکوپ به یک قطره…

 • بررسی نیما و شعر نیمایی

  بررسی نیما و شعر نیمایی کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل بررسی نیما و شعر نیمایی را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. بررسی نیما و شعر نیمایی                    …

 • راههاي تقويت انشا نويسي در دانش آموزان

  راههای تقویت انشا نویسی در دانش آموزان کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل راههاي تقويت انشا نويسي در دانش آموزان را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. راههاي تقويت انشا نويسي در دانش آموزان        …

 • پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

  نقش مجلس , چهاردهم , قانون گذاری کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پایان نامه رشته حقوق با…

 • پروژه خودرو طراحی شده در نرم افزار سالید

  دانلود,پروژه,سالید,دانشجویی,solid,solidwork,solid works کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پروژه خودرو طراحی شده در نرم افزار سالید را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پروژه خودرو طراحی شده در نرم افزار سالید پروژه طراحی شده با سالیدورکس 2012 که…

 • پروژه اسيلاتور

  اسیلاتور کاربر عزیز میتوانید مشخصات فایل پروژه اسيلاتور را مشاهده و در صورت نیاز آن را دریافت نمایید. پروژه اسيلاتور با توجه به رشد سريع شبكه هاي مخابراتي بي سيم، ارتباط بسيار نزديكي بين الكترونيك و مخابرات ميدان پديد آمده…